Geostezky Rýmařovsko - logo
Drobečková navigace

Úvodní strana > Javorový vrch > Zastávka 15

Zastávka 15

 

důlní komplex Hylari – První zmínku o dolu Hilarius máme až z roku 1807, kdy byl vykoupen od těžaře Hyeronima Fitze pro vrchnostenský velkostatek řádu Německých rytířů. Těžba se zde zpočátku rozvíjela prý velmi slibně, ovšem vzápětí se zde stejně jako na mnohých jiných místech dostavily potíže s pronikající vodou. Z celého dolu nejvýznamnější jámy Horní a Dolní Hylarischacht dosáhly hloubky okolo 15 láter, obě však byly již kolem roku 1811 uváděny jako opuštěné. K jejich obnovení došlo pravděpodobně až v době ražby štoly Hylari. Štola, která byla vyražena z údolí Krátkého potoka pravděpodobně až někdy po roce 1822 celé dílo odvodnila, přičemž dosáhla celkové délky přes 300 m. Dolová míra Hilari byla opatřena Lochštajny a v roce 1850 byla zakreslena do mapy dolových měr. Autorem původní mapy z roku 1850 byl zdejší perkmistr K. Asher, nicméně nám se dochovala až její kopie vyhotovená v roce 1927 Ing. Brunbeuerem. Na této mapě je mimo jiné uvedeno, že dolová míra Hilary byla zrušena v roce 1935, zrušeny byly tehdy na Ulrichu celkem 3 dolové míry a 11 jam. Dolová míra Hylari zahrnovala ještě důl Georgi, ležící v její sv. části. Zhruba 100 metrů na sever od místa kde stojíme se v dolové míře náležící k dolu Ulrichhäusel nacházel ještě důl Lucas.

 

Minenkomplex Hylari - Erste Erwähnung von Hylari Grube bis zu Jahre 1807, derzeit wurde des Deutschen Ordens gekauft. Anfangs hier war der Bergbau sehr Perspektive, aber dann gibt die Schwierigkeit mit Wasser. Die bedeutendste Gruben von Komplex, Ober und Nieder Hylarischacht erreichte eine Tiefe von etwa 15 Later. Beide wurden gegen Jahr 1811 aufgegeben und wurde in der Zeit Ursprung wieder des Stollen Hylari wiederherstellt.

 

Mining complex Hylari - first mention of Hylari mine have up to 1807, when it was bought the Teutonic Knights. Extraction was initially developed very promising, but then there as well as many other places came the difficulty penetrating of water to the mine. The most complex of pits, Upper and Lower Hylarischacht, reached a depth of about 15 Later. Both were abandoned around 1811 and was reinstated to the time of Hylari Schaft extraction.

 

Po roce 1835 zasáhla důlní podnikání vleklá krize spojená s všeobecným úpadkem, vrcholícím prudkým znehodnocením rakouské měny. Zvláště po roce 1858 se pruská konkurence již projevila naplno. Všeobecný horní zákon, vydaný 23. 5. 1854, poskytl sice hornímu podnikání modernější právní podklad, ale skutečnou ránou byla tzv. daň z kutišť, zavedená v roce 1862, znamenající redukci moravských a slezských kutišť téměř na třetinu. V roce 1866 se přidaly i válečné potíže, dělníci byli odvedeni k vojsku, omezila se nákladní doprava a následkem nepřátelské invaze se rozšířily epidemie. Pro hornictví byl citelný zejména nedostatek střelného prachu. Ještě v roce 1874 zde pracovalo kolem 50 horníků a zpracovalo se 18482 centýřů rudy. Roku 1874 se v celé oblasti, spolu s provozy v Malé Morávce, vytěžilo 1035 tun rudy, přestože odhady možností se pohybovaly až okolo 1680 tun rudy. Pokles byl způsobený technologickou zastaralostí zdejších dřevouhelných pecí. Tyto nemohly při zpracování zdejší, těžce upravitelné rudy konkurovat třineckým a vítkovickým železárnám, jejichž provoz byl spjat s těžbou kamenného uhlí a se zpracováním lehce tavitelných sideritových rud z Uherska. To vedlo až k přechodnému zastavení těžby v letech 1875 – 1876, v uzavřených dolech zůstali jen 3 horníci na jejich údržbu. Řád německých rytířů v dalších letech postupně utlumil těžbu na 25 dílech na Urlichu, 12 přímo v Malé Morávce a 8 u Dolní Moravice. Těžba u Malé Morávky definitivně skončila roku 1914. Provoz železáren pokračoval i po uzavření dolů a výroba drátu byla roku přenesena do Karlova. 

 

 

Za slávou horního města Hankštejna

Hornická naučná stezka "Za slávou horního města Hankštejna" vznikl za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí

Kterou geostezku jste již vyzkoušli ?
a) Hankstein
  
 1013
b) Javorový vrch
  
 762