Geostezky Rýmařovsko - logo
Drobečková navigace

Úvodní strana > Javorový vrch > Zastávka 7

Zastávka 7

průzkumný vrt - na začátku 50 let 20. stol. probíhal intenzivní průzkum všech jesenických železorudných ložisek. Také v oblasti Malé Morávky proběhly průzkumné práce v letech 1954-57. Zkoumaným územím byla část rudního revíru, nacházející se na severním svahu Javorového vrchu. Byla zde vyzmáhána „hlavní štola“ (Simon – Juda) a „dobývka“ (Simon- Juda). Staré doly byly zmapovány skupinou O. Teislera. V terénu bylo provedeno geofyzikální měření a metalometrický odběr vzorků. Geologické mapování zde prováděl J. Petránek, diplomant J. Noga a v roce 1957 J. Skácel. Následným vrtným průzkumem bylo vrty M3 a M8 ověřeno směrné pokračování ložiska, které bylo nalezeno při zmáhání starých důlních prací v délce 500 m. Ložisko tvořila protáhlá hematitová čočka na okrajích s jemnozrnným magnetitem. Po výpočtu zásob se zde již další práce neprováděly.

 

Geologische Bohrloch - am Anfang von 50 Jahren des 20. Jahrhunderts, eine intensive Befragung aller Altvatergebirges Eisenerzvorkommen. Auch in Klein Mohrau Bezirk die Untersuchung eines Eisenerz verlief im den Jahren 1954-1957. Der Forschungsschwerpunkt war Teil des Erzes Bezirk, am nordöstlichen Hang des Ulrichberg. Die Erholung wurde Haupt Stollen das Simon – Jude Zeche und Grosse Pinge. Durchgeführt wurden geologische Bohrungen M3 und M8 bestätigend Lagerstelle Weiterführung und Alte Gruben war gezeichnet in der Karte.

 

Geological borehole - in the early 50's of the 20th century was performed an intensive survey of all Jeseníky iron ore deposits. Also in Malá Morávka exploration work conducted in the years 1954-1957. The research area was part of the iron ore district, located on the northeastern hillside of Maple Hill. She was re-extracted "main schaft" of mine (Simon - Judah) and "The large quarry" (Simon-Judah). Drilling geological borehole M3 and M8 were verified indicative continue of ironore bearings and old mines were mapped.

 

 

Geologie - Vulkanosedimentární komplex devonského stáří, lemující jádro a vnitřní obal desenské jednotky je označován jako vrbenská skupina. Jejím bazálním členem jsou drakovské kvarcity, nad kterými se střídají souvrství převážně sedimentárních hornin, tvořených různými typy fylitů s vložkami zelených břidlic a převážně vulkanických hornin. Jednotlivá souvrství jsou tektonicky a vrásově znásobena. Celá sedimentace je ukončena polohou heřmanovických vápenců, po nichž následuje již kulmská flyšová sedimentace, reprezentovaná andělskohorskými vrstvami. V prostoru se vyskytují dva hlavní typy železných rud typu Lahn-Dill; zrnité páskované rudy magnetiticko-křemeno- karbonátické a lité hematitické rudy s lokálními polohami tmavošedých metasilicitů (jaspilitů). Oba typy se vyskytují společně, v nepravidelných, tektonikou rozposunovaných pásmech (2 až 3 pásma vedle sebe, následkem tektoniky kulisovitě se překrývající, sv-jz směru. Horniny jsou intenzívně provrásněné a ruda je vyhnětena do strmých čočkovitých těles nepravidelných tvarů, v minulosti dosahujících mocnosti až 8 m. Magnetitová ruda je litá až jemnozrnná, mocnosti snad až několik dm, častěji však tvoří žilky a závalky kolem 1-5 cm. Rudy jsou uloženy v zelených břidlicích vrbenské skupiny.

Za slávou horního města Hankštejna

Hornická naučná stezka "Za slávou horního města Hankštejna" vznikl za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí

Kterou geostezku jste již vyzkoušli ?
a) Hankstein
  
 1055
b) Javorový vrch
  
 800