Geostezky Rýmařovsko - logo
Drobečková navigace

Úvodní strana > Hankstein

Hankstein

 Hornická naučná stezka

Hornictví se řadí k nejstarším druhům lidské činnosti. Od okamžiku, kdy pravěcí lidé někdy před 600 000 či více lety vyrobili první kamenné nástroje, začal jejich trvalý zájem o přírodní zdroje. Ve středověku pak patřilo území našeho státu k hlavním producentům zlata a stříbra v Evropě. Lze snad jen litovat, že v oněch dobách se mezi prospektory neobjevil český Jack London – krásná příroda Jeseníků by byla pravděpodobně zrovna tak světově proslulá jako Aljaška.


Někoho možná dnes překvapí, že v kraji, který vypadá tak romanticky a opuštěně a kam směřují ročně tisíce turistů z celého světa, aby si zde užili právě klid v čisté a neporušené přírodě probíhala ještě před několika málo desítkami let intenzivní těžba a to bez přerušení více než 8 století. Ano je tomu skutečně tak, proto Vás dnes chceme pozvat do místa, které bylo v minulosti významným hornickým centrem, o čemž dnes svědčí již jen jeho název -  Horní Město.
S přispěním místních organizací proto v letošním roce vznikla Hornická naučná stezka „Za slávou horního Města Hankštejna“ se svými 17-ti zajímavými zastaveními, vedenými po místech slavné hornické minulosti. Stezka byla financována z prostředků 10. výzvy Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí a je takříkajíc první fází projektu hornického skanzenu, který bude završen zpřístupněním historické štoly sv Antonína Paduánského veřejnosti. Našim záměrem je rovněž obnova hornických tradic a slavností v obci. A teď již zbývá pouze napsat, kde nás vlastně najdete. Horní Město leží zhruba 4 kilometry jihozápadně od města Rýmařova, jednim z lákadel, které sem každoročně přiváďejí tisíce návštěvníků jsou i Rešovské vodopády a v zimě pak závody v divácky atraktivním motoskijoringu.

Hankstein

 

 Mining education trail

Mining is one of the oldest forms of human activity. From the moment 600,000 years ago, when the prehistoric people produced their first stone tools, there has been a sustained interest in natural resources. In the Middle Ages, our country belonged to the main producers of gold and silver in Europe. We can perhaps only regret that in those days a Czech Jack London did not appear among the prospectors – the beautiful scenery of the Jeseníky Mountains would be now probably just as world-renowned as Alaska.    You might be surprised that in a region that looks so romantic and abandoned, and is sought out by thousands of tourists from all over the world, who wish to enjoy this peace in the clean and unspoiled nature, just a few decades ago an intense mining activity took place, as it had been constantly for more than 800 years.  Yet it is true, and that is why today we want to invite you to a place that was in the past an important mining center, as it is clear from its name – Horní Město (Mining Town).                                With a help from local organizations, the mining education trail "The Glory Days of the Mining Town of Hankštejn" was created, with 17 points of interest, leading through the sites with famous mining past. The trail was funded by the 10th challenge of the Revolving Fund of the Ministry of Environment and it forms the phase one of a mining museum project, which will be completed by making the St. Anthony of Padua’s Adit accessible to public. Our intention is also to restore the mining traditions and celebrations in the village. All there is left now is where to find us: Horní Město is situated about 4 km southwest of the Rýmařov Town. Among the attractions that bring here thousands of visitors every year are the Rešov Falls or, in winter, the popular motorcycle skijoring race.

Der Bergbaulehrpfad

Der Bergbau gehört zu den ältesten Formen menschlicher Tätigkeit. Von dem Augenblick an, in dem die vorgeschichtlichen Menschen vor 600 000 oder noch mehr Jahren die ersten Steingeräte hergestellten, begann ihr dauerhaftes Interesse an den Naturressourcen. Im Mittelalter gehörte unser Staatsgebiet zu den wichtigsten Gold und Silber-Produzenten in Europa. Man kann nur bedauern, dass damals unter den Goldgräbern kein tschechischer Jack London war – die schöne Natur wäre dann wahrscheinlich eben so berühmt wie Alaska. 
Man kann vielleicht heutzutage überrascht sein, dass im Gebiet des Altvatergebirges, das so romantisch und verlassen aussieht und wohin jährlich Tausende von Touristen aus der ganzen Welt kommen, um hier Ruhe in einer reinen und unberührten Natur zu genießen, noch vor ein paar Jahrzehnten intensiver Bergbau betrieben wurde, und das sogar ohne Unterbrechung seit mehr als acht Jahrhunderten. Ja, es ist tatsächlich wahr, und deswegen möchten wir Sie heute in einen Ort einladen, der in der Vergangenheit ein bedeutendes Bergbauzentrum war, wovon heute nur noch sein Name Horní Město (Bergstadt) zeugt. 
Darum entstand dieses Jahr dank der Zusammenarbeit von hiesigen Organisationen ein Bergbaulehrpfad „Auf den Spuren der Bergstadt Hangstein“ mit seinen 17 interessanten Stationen, die durch die Schauplätze der berühmten Bergbauvergangenheit führen. Der Bergbaulehrpfad wurde aus den Finanzmitteln des 10. Aufrufs des Revolvingfonds des Umweltministeriums finanziert, und ist es sozusagen die erste Phase eines Bergbau-Freilichtmuseums, das durch die Öffnung der historischen Stollen des Hl. Antonius von Padua für die breite Öffentlichkeit abgeschlossen wird. Zu unserem Vorhaben gehört auch eine Erneuerung der Bergbau-Traditionen und -feste im Ort. Und nun bleibt nur übrig zu schreiben, wo Sie uns finden können. Horní Město (Bergstadt) liegt ungefähr 4 km südwestlich von der Stadt Rýmařov (Römerstadt). Eine der Attraktionen, die hierher jedes Jahr Tausende von Besuchern bringen, sind auch die Rešov-Wasserfälle, und im Winter dann die für Zuschauer attraktiven Motor-Skijöring-Wettbewerbe.

Za slávou horního města Hankštejna

Hornická naučná stezka "Za slávou horního města Hankštejna" vznikl za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí

Kterou geostezku jste již vyzkoušli ?
a) Hankstein
  
 1036
b) Javorový vrch
  
 787